I Postanowienia ogólne

 1. Konkurs “Najbardziej świąteczny sweter” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Xmascon2022 (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbywa się w dniach 10-11 grudnia 2022
  Organizatorem Konkursu jest: RYUCON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego 24/84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000954195, Koordynatorem konkursu jest Wiktor Kuliński (Zwany dalej Koordynatorem).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie na osiedlu Handlowym 4.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie najbardziej kreatywnego opisu swojego świątecznego swetra po czym zaprezentowanie rzeczonego swetra wraz z opisem.

II Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które są uczestnikami wydarzenia Xmascon2022 w dniu finału konkursu.
 2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnego opiekuna (Formularz do pobrania ze strony xmascon.pl w dziale “Najbardziej Świąteczny Sweter”).
 3. Prezentowane swetry nie mogą zawierać wulgaryzmów oraz grafik które mogą zostać odebrane jako nieodpowiednie dla osób nieletnich
 4. Dopuszcza się jedynie swetry z motywem świątecznym
 5. Opis również nie może zawierać wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe.
 6. Organizator może wyrazić zgodę na użycie modela lub modelki celem prezentacji swetra, w przypadku gdy uczestnik ma problemy z występami publicznymi. Aby skorzystać z tej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem przed nadesłaniem zgłoszenia.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić jeden sweter oraz jeden opis.
 8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Etap nadsyłania zgłoszeń i Finał.
 2. Do 7.12.2022 r. do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez formularze dostępne na stronie internetowej xmascon.pl . Zgłoszenia powinny zawierać:
  a) Zdjęcia swetra który będzie prezentowany
  b) Najbardziej kreatywny opis swetra (opis może zawierać elementy fantasy, magii świątecznej oraz wszelkich innych ponad naturalnych zjawisk)
 3. W trakcie Finałów uczestnicy biorą udział w: Prezentacji scenicznej : Uczestnik (lub model) prezentuje na scenie sweter, w tle zaś czytany jest opis nadesłany do organizatora.
 4. Czas występu ( w tym czytania opisu) nie może przekroczyć minuty
 5. W skład jury wchodzą członkowie wcześniej wybrane osoby z administracji wydarzenia Xmascon ogłoszenii najpóźniej 7.12.2022 do godziny 23:59
 6. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje dyskwalifikacją.
 7. Rozdanie nagród odbywa się na scenie tuż po zakończeniu wszystkich prezentacji

IV Występy sceniczne

 1. Uczestnicy, którzy przejdą etap zgłoszeń prezentują siebie lub wyznaczonego wcześniej modela w zgłoszonym swetrze.
 2. Podczas ich występu, czytany jest opis nadesłany do konkursu.
 3. Występ wraz z czytaniem opisu nie może przekroczyć minuty

V Dyskwalifikacje i upomnienia

 1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatora konkursu w następujących przypadkach:
  a) uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził sweter, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
  b) uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu,
 3. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatora konkursu.

VI Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe w postaci gadżetów.
 2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji Komisji Konkursowej, której skład zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzców w kategoriach:

  Kategoria „Najbardziej świąteczny sweter”
  Nagroda: paczka nagród rzeczowych od Sponsora Konkursu.
  Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  a) Nawiązanie Swetra do motywu świątecznego.
  b) Dodatki do podstawowej formy swetra

  Kategoria “Najbardziej kreatywny Opis”
  Nagroda: paczka nagród rzeczowych od Sponsora Konkursu. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  a) Ciekawość przedstawionego opisu
  b) Nieszablonowość
  c) Spójność prezentowanej historii Swetra
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.
 5. Nagrody zostaną przekazane na miejscu.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

VII Dane osobowe

 1. Wysyłając formularz zgłoszeniowy na konkurs uczestnik akceptuje fakt, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Dane osobowe przetwarzane przez organizatora to:
  a) Imię i nazwisko.
  b) Adres mailowy.
  c) Zdjęcie Swetra i znajdujących się na zdjęciu osób.
 3. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 2, będą przetwarzane w celach:
  a) organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu.
  b) wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
  c) kontaktu z Uczestnikami przez maila.
  d) sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.
 4. Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:
  a) wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii.
  b) prawie do ich modyfikacji.
  c) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.
  Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wiktor.kulinski@funcube.pl
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.
 7. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej xmascon.pl
 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wiktor.kulinski@funcube.pl gdzie odpowie na nie koordynator konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie.
  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursu
 5. Przystępując do udziału w Konkursie i podczas wysyłki formularza zgłoszeniowego, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Xmascon2022 w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją imprezy, koordynatora oraz organizatora.
 7. Decyzje Organizatora po rozstrzygnięciu reklamacji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.