Najważniejsze informacje

 • Otwarta rekrutacja na Helperów odbędzie się w dniach 29.10-28.11.2022 r.
 • Zgłoszenie odbywać się będzie przez specjalny formularz, który zostanie udostępniony 29.10.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 30.11.2022 r.
 • Wszyscy Helperzy, którzy zostaną wybrani, otrzymają szczegółowego maila z zestawem niezbędnych informacji odnośnie godzin zbiórki, wstępnego harmonogramu itp.
 • Helperów obowiązuje Regulamin Helperów, który można znaleźć na dole niniejszej strony.

Gadżety i dodatki dla Helperów

 • Koszulka Helpera
 • Spersonalizowany ident (w koszulce)
 • Skarpeteczki Xmasconowe
 • Kubek
 • Przypinka
 • Specjalna strefa Helperska i miejsce noclegowe na obiekcie
 • Wyżywienie i napoje ciepłe i zimne
 • Helperskie Afterparty
 • Dodatkowe punkty programu 'tylko dla Helperów’: Konkurs Ultrastar + Mortal Combat


Funkcje Helperów

 • Akredytacja
 • Porządkowi
 • Techniczni
 • Lotni
 • Logistyka
 • Sklepik

REGULAMIN DLA HELPERÓW

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • Organizator – Ryucon Sp. z o.o.
  • Festiwal, konwent –  Festiwal Kultury i Popkultury Japońskiej Xmascon 2022
  • Helper – ochotnik; osoba biorąca czynny udział w przygotowaniu konwentu, której zakres obowiązków obejmuje poniższe, ale też nie tylko: sprzątanie, udzielanie pomocy uczestnikom i organizatorom, sprzedaż oraz wydawanie wejściówek, pomaganie przy obsłudze backstage podczas konkursów cosplay, pilnowanie przestrzegania regulaminu konwentu przez uczestników.
  • Koordynator – Osoba wyznaczona przez organizatora do opieki nad helperami oraz czuwania nad ich pracą. Przełożony helpera. Każdy helper oraz techniczny zobowiązany jest do przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak i regulaminu imprezy zawartego w informatorze i na stronie konwentu.

§2. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia Helperów prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Festiwalu.
 2. Wysłanie zgłoszenia na helpera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Koordynator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia zgłoszenia bez podania powodu.
 4. Zgłoszenia trwają do 28.11.22 włącznie. Data zamknięcia zgłoszeń może ulec zmianie.

§3. Prawa i obowiązki helpera

 1. Helper ma prawo przebywać na terenie festiwalu od 09.12.2022 o godzinie 17:00 do godziny 21:00 11.12.2022. Godziny wstępu mogą zostać zmienione przez organizatora.
 2. Helper ma prawo brać aktywny udział w punktach programowych pod warunkiem, że nie ma w tym samym czasie dyżuru.
 3. Helper ma obowiązek:
  • Przestrzegać głównego regulaminu imprezy.
  • stawić się o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez koordynatora w wyznaczonym dniu, oraz pozostać na nim do godziny zakończenia prac związanych ze sprzątaniem budynku ostatniego dnia konwentu. Wszelkie sytuacje, gdy helper musi przybyć później lub opuścić wcześniej teren konwentu mają być zgłoszone z wyprzedzeniem (drogą mailową), a w trakcie trwania konwentu koordynatorowi helperów.
  • być obecnym na każdym zebraniu, chyba, że w jego trakcie odbywa dyżur funkcji stacjonarnych, albo z innych powodów za zgodą koordynatora.
  • przestrzegać grafiku zadań ustalonego przez koordynatora.
  • wszelkie zmiany w grafiku ustalać najpierw z koordynatorem.
  • wykonywać osobiście przydzielone mu przez organizatorów i koordynatorów zadania.
  • w pierwszej kolejności wykonywać zadania przydzielone przez koordynatorów, później przez organizację (chyba, że koordynator zarządzi inaczej).
  • reagować na wszelkie przejawy łamania regulaminu imprezy przez uczestników konwentu oraz informowanie o takich zajściach organizatorów i koordynatora.
  • poinformować koordynatora w przypadku jego kontuzji lub pogorszenia jego stanu zdrowia, a także w razie zaistnienia problemów technicznych na terenie obiektu.
  • znać plan budynku/ów w którym/ch odbywa się konwent.
  • zachowywać się kulturalnie wobec osób obecnych na terenie imprezy.
  • w razie potrzeby służyć pomocą uczestnikom imprezy.
 4. Helperowi zabrania się:
  • przekazywania komuś identyfikatora i/lub opaski.
  • zdejmowania identyfikatora w czasie trwania konwentu (na jego terenie) i/lub opaski (nie tylko na terenie wydarzenia).
  • zdejmowania koszulki helperskiej w trakcie swojego dyżuru.
  • opuszczać teren konwentu bez uzgodnienia tego z koordynatorem.
  • kwestionować decyzje koordynatora.
  • naprawy czegokolwiek bez uprzedniego poinformowania organizatora lub koordynatora o usterce oraz wyraźnego polecenia.

§3. Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • udzielenia nagany w razie naruszeń regulaminów lub niekulturalnego zachowania.
  • wydalenia helpera z terenu konwentu bez podania przyczyny.
  • pozbawienia helpera jego funkcji na konwencie w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, nieprzestrzegania regulaminu itp.
  • wprowadzania zmian w grafiku obowiązków podczas trwania konwentu.
  • Zapewnić wyżywienie helperowi podczas trwania konwentu.
  • Zapewnienie darmowej wejściówki dla helpera
  • Stworzenie dostosowanych i zbilansowanych dyżurów
  • Zapewnienie koszulki oznaczającej helpera.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Pierwszeństwo w naborze mają osoby, które mogą zostać regulaminowo po godzinach zakończenia wydarzenia, w dniu zakończenia konwentu; następnie osoby pełnoletnie.
 2. Istnieje limit miejsc na funkcję helpera. Osoby, które zgłosiły się, a nie zostały przyjęte, będą miały możliwość zakupienia biletu z dodatkowej puli przeznaczonej tylko dla helperów.
 3. Osoba zgłaszająca się na pozycje helpera musi mieć ukończone 16 lat.
 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres helper@funcube.pl
 5. Powyższy regulamin może ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Helperów o zmianie regulaminu.